insave logo

insave 付费下载服务

打包下载所有图片高清资源

1. 添加微信 wecodele

2. 发送需要下载的账号信息,等待下载完成后付费。

费用

根据贴子数量计费,定价为 1 帖子 0.01 元。

如帖子数量为 480 ,则 480 * 0.01 = 4.80 元。

注意事项

1. 账号需要设置为公开账号。

2. 相关内容版权归原作者所有。